I 1 Mosebok 2:24, efter att Gud skapat Adam och Eva, står det att mannen ska lämna sina föräldrar för att hålla sig till sin hustru och de ska bli ”ett kött.” Detta begrepp har länge varit centralt för kristen förståelse av äktenskap och kön och kommer ofta upp i samtal om samkönade äktenskap i kyrkan.

.

Icke-bejakande teologer kan hävda att ”att bli ett kött” avser specifikt hur manlig och kvinnlig anatomi passar ihop. Men denna tolkning översexualiserar uttrycket. I Bibeln används begreppet ”kött” metaforiskt för att beskriva släktskap.

.

När Laban fick veta att Jakob var hans släkting i 1 Mosebok 29:14, sa han ”Du är verkligen av samma kött och blod som jag!” Och när David sa till de äldste i Juda i 2 Samuel 19:12: ”Ni är ju mina bröder, av samma kött och blod som jag”

.

I detta sammanhang kan vi förstå att fokus i 1 Mosebok 2:24 inte är på en specifik sexuell handling, utan på Adam och Evas bildande av ett nytt äkta släktskapsband genom äktenskap. Att bli ett kött handlar om att bli släkt med och för varandra.

.

Det är också sant att ”ett kött” har en sexuell konnotation, men denna betydelse ligger inom ramen för begreppets bredare betydelse av släktskap.

.

Om vi ska förstå skapelseberättelsens beskrivning av äktenskap och släktskapet kan vi inte enbart läsa Bibelns berättelser om gifta par. Vi måste också läsa alla de berättelser som finns om hur släktrelationer utmanas och upprätthålls.

.

Låt oss först tittar på ”ett kött” i den snävare betydelsen, äktenskap, i berättelsen om Abraham och Sara. När de reser till Egypten frestas Abraham att förneka och svika sitt äktenskap och lämna över Sara till Farao. Gud tillrättavisar Abraham och visar att troheten gäller även en hustru. På samma sätt ser vi hur Hosea gestaltar berättelsen om Guds folks otrohet genom att gifta sig med en hora. Båda dessa berättelser gestaltar idén om trohet och tillhörighet mellan äkta makar.

.

I Nya testamentet använder både Jesus och Paulus språket ”ett kött” för att understryka vikten av överlåtelse när det gäller sex och äktenskap. I 1 Korinthierna 6:15-20 avvisar Paulus de som nyttjade prostituerade och påminde dem om att deras kroppar var den helige andes tempel” och att de inte skulle bli ”ett kött” i en sådan flyktig luststyrd situation.

.

Om vi sedan läser skapelsetexten utifrån en vidare betydelse av släktskap i begreppet ”ett kött”. Då ser vi att det i Bibeln finns ett stort antal berättelser om utmaningen i att vara släkt. Dessa berättelser utgår också ifrån skapelsens vision om att vi tillhör varandra, alltifrån den första berättelsen om Kain och Abel återupprepas temat i olika versioner, hela tiden med Kains stora fråga klingande i bakgrunden: ”Skall jag ta hand om min bror?” (1 Mos 4)

.

Bröderna Jakob och Esau hamnar i en långdragen konflikt med varandra där de slits mellan lojaliteten och troheten gentemot varandra och utmaningen att hantera svek och orättvisor. – Vad innebär det att vara ”ett kött”?

.

Josefs bröder säljer sin lillebrors som slav och en stor hungersnöd hotar att utrota hela familjen. Genom hela berättelsen lever vi med den uppenbara utmaningen: Vad innebär det för den här familjen att hålla fast vid uppdraget att var ”ett kött”, att vara släkt med och för varandra.

.

Den kanske vackraste och mest välskrivna berättelsen om spänningen mellan att välja trohet eller att välja skilsmässa är berättelsen om änkan Rut och hennes svärmor, änkan Noomi. De båda har genom vigseln förenats till att bli ”ett kött” med varandra i enlighet med skapelseordningen. Och plötsligt är Rut och Noomi de enda överlevande i hela familjen. De står de på gränsen mellan Israel och Moab och slits mellan alternativen trohet till äktenskapet – släktskapet – eller skilsmässa. Rut väljer troheten till släkten och blir därmed en av de stora hjältarna i Israeliternas historia. Ruts ord blir klingar av referenser till skapelseberättelsen:

”Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka.
Dit du går, går också jag,
och där du stannar, stannar jag.
Ditt folk är mitt folk,
och din Gud är min Gud.

Där du dör, vill jag dö,
och där vill jag bli begraven.
Herren må göra mig vad som helst
– endast döden skall skilja oss åt.« (Rut 1)

När vi ser på skapelseordningen med detta bredare perspektiv blir genast mer av Bibelns helhet begriplig. ”Ett kött” innebär då inte enbart en man och en kvinna som förenas och har sex. Istället är det ett utryck för släktskap och tillhörighet till varandra i en bredare bemärkelse.

Vi kan då också förstå det som hände i den tidiga kyrkan där celibatet blev populärt och hyllades som en bättre väg än äktenskapet. Ett uppenbart problem i den tradition som hyllade celibatet var att den innebar att människor hamnade i ett liv utan tillhörighet och släkt. Vilket i den dåtida kulturen var en problematisk position rent praktiskt och socialt. Celibatets ensamhet blev också ett uppenbart brott mot skapelsens tydliga beskrivning ”det är inte gott för mannen att leva ensam”

Som lösning för detta dilemma så utvecklade kyrkofäderna en ny sorts släktskap. Inspirerade av skapelseordningens idé om att ”ingen ska leva ensam” och ”alla behöver en släkt” så formade man en ny sorts vigsel och en ny sorts släktskap. De första kommuniteterna formades i vilka man blev del i ett brödraskap. De första munkarna vigde sina liv till ett liv med Kristus och blev ”ett kött” med sina bröder i kommuniteten, tills döden skiljer oss åt.

.

En sådan ny konstruktionen, en utvidgning begreppet släkt, är möjlig inom ramen för Bibelns skapelseordning när man läser texten i 1 Mosebok inte enbart som en text om ”sex”, utan om tillhörighet och släktskap.

.

Att bli ett kött handlar primärt om att bli släkt med och för varandra. Att i förbundsrelationen ta ansvar för varandra och vår gemensamma framtid.

.

Tillhörigheten i äktenskap och släktskap instiftades för att förhindra ensamhet och ge människan en plats att leva i överlåtelse och självutgivande kärlek med och för varandra som äkta makar, bröder och systrar, och släktingar.

.

På samma sätt kan vår tids samkönade par, i sina äktenskap, leva ut denna vision om överlåtelse i släktskap.