Välkommen till min blogg.

Låt mig inleda med en kort presentation av mig och tankarna bakom ettgotthem.

OM Niclas Öjebrandt

Jag är en bibeltroende kristen ledare och pastor som jobbat med bibelundervisning bland barn, unga och vuxna i evangelikala sammanhang i hela min ungdom och mitt vuxna liv. Min närmaste kyrkliga omgivning är EFK och Pingst. Jag har haft pastorstjänster i Pingstkyrkan i Örebro, Korskyrkan i Västerås och Immanuelskyrkan i Örebro. Jag har haft mindre tjänster på EFKs huvudkontor och Örebro Missionsskola. På ÖMS har jag under tre år varit ansvarig för kursen i barn och ungdomsverksamhet för församlingsledare. Jag har under 10 år suttit i ÖMS styrelse och medverkat till att vi idag är tre samfund som gemensamt äger vår pastorsutbildning. De senaste åren har jag levt som tältmakare och förkunnat i församlingar runt om i Sverige. Samtidigt har jag till vardags haft ett arbete inom försäkringsbranschen.

Jag har sen sommaren 2016 på eget initiativ tagit mig an uppgiften att påverka min kyrkliga omgivning till att lyfta samtalet om samkönade relationer. Detta startade jag genom att ”komma ut ur garderoben” i ett Facebookinlägg i början av sommaren 2016. Det jag avslöjade var inte min sexuella läggning utan att jag som bibeltroende pastor anser att vi som kyrka borde bejaka samkönade relationer och ge homosexuella ett hem i våra församlingar.

Efter detta har jag haft några år av spännande samtal och även fortsatt fördjupad läsning. Bemötandet jag fått i de samtal som varit har bekräftat för mig att det finns ett behov av ett förnyat samtal i denna fråga. Det finns också ett underskott av kunskap både vad gäller bibeltexter i ämnet och om homosexuellas situation i kyrkan.

Detta är enligt min mening en fråga som varken jag eller våra församlingar kan sopa under mattan längre.

2017 fick jag också vara med i bokprojektet Välkomna Varandra på Libris Förlag. Den innehåller en samling texter som alla på olika sätt ger uttryck för ett bejakande perspektiv på homosexualitet. Framför allt innehåller boken några mycket viktiga personliga berättelser från de som själva har erfarenhet av att leva som gay i ett frikyrkligt sammanhang.

OM ettgotthem.se

Här följer ett försök till beskrivning av det teologiska arbete som jag vill bidra till bland evangelikala församlingar. Mitt grundmotiv kan formuleras så här:

Jag vill att min församling ska bli ett gott hem för kristna HBTQ-personer.

För 15 år sedan gav Libris ut en bok som hette – Den hemlösa sexualiteten. I den boken förs ett evangelikalt samtal om homosexuell identitet och bibelns etik. Boken öppnar upp för ett gott samtal utifrån ett icke affirmerande förhållningssätt till samkönade relationer. Idag, 15 år senare, har den inte resulterat i att vi som evangelikala kyrkor vunnit de homosexuella kristnas förtroende. Vi har inte heller lyckats i vår strävan att med den icke affirmerande hållningen till samkönade relationer som grund ge homosexuella personer en tillhörighet i våra församlingar där de upplever sig famnade och ges en sund möjlighet att blomstra i sin identitet. För mig är evangeliets tydliga budskap är att Jesus erbjuder läkedom, helande och möjligheten till ett blomstrande liv församlingens gemenskap. Jag ser inte att vi med vår nuvarande hållning i denna fråga är trogna det evangelium som Bibeln förkunnar.

Utöver de uppenbart negativa personliga konsekvenserna vår icke-affirmerande hållning leder till har jag också blivit klar över att den grundar sig på en mycket tveksam tolkning av bibelns texter. Det stora felet ligger i att vi drar generella slutsatser om samkönad livsgemenskap utifrån bibeltexter om samkönat-sex som har sin klangbotten i mycket tydligt promiskuösa och gränslösa kontexter.

Jag menar att det är tid för oss att ifrågasätta det icke-affirmerande förhållningssätt som präglat vår evangelikala etik och söka ett nytt förhållningssätt till homosexuella och samkönade relationer.

Här följer en kort sammanfattning av de syften som präglar mitt engagemang i denna fråga:

  • Jag vill ge evangelikala kristna redskap för att föra ett gott samtal om livet, kärleken och relationer. Detta gäller framför allt kunskap om bibelns texter och även kunskap om HBTQ-personers situation i kyrkan.
  • Jag vill visa på det ohållbara i den situation vi idag har idag där våra församlingar är splittrade och vi driver ut våra syskon i ensamhet och församlingsexil.
  • Jag vill göra upp med en felaktig bibeltolkning som orsakar förakt, utanförskap och hemlöshet.
  • Jag vill ge HBTQ-personer en plats vid samtalsbordet och en möjlighet att själva leda det teologiska samtalet om hur församlingen ska kunna bli en plats där HBTQ-personer kan bli famnade och där deras liv kan blomstra.
  • Jag vill presentera en alternativ teologisk vision för äktenskapet som ger utrymme också för de som bejakar det samkönade äktenskapet.

OM HBTQ & ettgotthem

Den som läser en stund på denna blogg kommer att upptäcka att perspektivet i texterna snarare handlar om H än om de övriga bokstäverna i förkortningen HBTQ. Jag har trots detta valt att i vissa stycken använda uttrycket HBTQ. Jag gör det för att det för mig är självklart att min önskan att inkludera homosexuella i mitt frikyrkliga sammanhang också gäller personer som relaterar till de andra bokstäverna i begreppet HBTQ. Jag vill att alla de som upplever att deras icke normativa identitet krockar med kyrkan ska få uppleva ett välkomnande bemötande. Däremot vill jag göra tydligt jag på intet sätt gör anspråk på att vara en expert inom alla områden som berör HBTQ-personers livssituation i relation till kyrkan. Just nu är mitt arbete främst fokuserat på livet som gay och kristen i kyrkan.

Jag är övertygad om att det samtal jag just nu för med mitt kyrkosammanhang om samkönade relationer inom några år kommer att leda till att vi bearbetar också frågor om transsexualitet, intresexualitet och queer. Frågorna är delvis besläktade men innehåller också stora skillnader.

OM ”min församling”

Uttrycket min församling är tänkt att läsas som ett försök från min sida att förflytta frågan om HBTQ-personer till din och min frikyrkliga vardag.  Alltför ofta samtalar vi om ”de andra” som finns någon annanstans. Ofta gör vi dessa frågor till teoretiska och teologiska och inte till frågor om oss själva och den person vi hälsar på i kyrkbänken. Det är inte heller ovanligt att vi skjuter frågorna framför oss och tänker att just nu passar det inte att lyfta på detta:  Vi tar det sen, där borta med dom andra. Jag är inte en sådan ”teolog”. För mig är detta en fråga om mig själv, om mina barn och vår lokala gemenskap när vi träffas i bön, lovsång och gemenskap.

Min församling är i detta sammanhang är framför allt Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen. Det är min hemmaplan där jag vuxit upp, funnit Jesus och tagit emot en kallelse till livslång tjänst i att betjäna barn och unga med bibelns berättelser. Det är detta mitt frikyrkliga hem som jag vill påverka och samtala med genom denna blogg. Och det är min bestämda övertygelse att vi kan komma fram till nya lösningar som gör att fler HBTQ-personer hittar en trygghet och ett andligt hem i vår församlingsgemenskap.

Jag tillhör idag Immanuelskyrkan i Örebro (Evangeliska Frikyrkan) där vi för ett gott samtal med varandra om att respektera varandra i en situation där våra inre övertygelse i dessa frågor spänner åt olika håll. Jag är otroligt glad över att det i vår församling finns en så stark syskonkärlek och ödmjukhet i mötet med varandra.