Icke bejakande kristna försvarar ofta sitt motstånd mot HBTQ-integration genom att hävda att samkönade par står i strid med den ”könskomplementaritet” mellan män och kvinnor som Gud avsett i skapelsen.

.

Men, bibelforskaren James Brownson har i sin bok ”Bibeln, kön och sexualitet” visat att könskomplementaritet är en uppsättning sociala normer och inte en biblisk lära. Brownson menar att: ”Idén om komplementaritet är likt ett Rorschachtest som innebär att alla som använder begreppet kan fylla det med sina egna antaganden och idéer om hur likheter och olikheter mellan män och kvinnor kompletterar varandra. Därefter kan de helt okritiskt beskriva dessa som Guds intention.”

.

De olika teorierna om vad könskomplementaritet betyder motsäger inte sällan varandra. Vissa icke-bejakande teologer hävdar att komplementaritet innebär könshierarki, andra avvisar den uppfattningen och fokuserar istället på biologiska skillnader eller könens kompletterande funktion för fortplantning. Andra analyserar komplementaritet utifrån manliga och kvinnliga personlighetsdrag. För alla dessa alternativ finns en gemensam och viktig detalj: Ingen av teorierna har stöd i Bibeln. Bibeln upprätthåller inte en lära om könskomplementaritet som kan ses som universell och normativ. Möjligen med undantag av den hierarkiska komplementaritet som Paulus återanknyter till i sina brev.

.

Men, som vi har sett i tidigare lektioner så är den övergripande lärdomen utifrån Jesu liv och lära att han leder oss kristna bort från patriarkala strukturer mot jämställdhet. I morgondagens lektion ska vi titta närmare på det faktum att Bibeln lär att prokreation, (att kunna “tillverka” barn) inte är en avgörande förutsättning för att ett äktenskap ska vara giltigt. Och det finns inga texter i Skriften som diskuterar någon form av ”anatomisk komplementaritet” mellan könen. Alla dessa perspektiv återkommer ofta i argumentationen från icke bejakande kristna. Men frågan vi bör ställa är: Var i Bibeln finns det underlag för en lära om könens komplementaritet?

.

Ett annat vanligt argument i är idén om att man och kvinna förenade i äktenskapet är den fullständiga återspeglingen som Guds avbild. Den idén står i direkt i strid med Nya testamentet, som säger att Jesus är ”den osynliga Gudens avbild” (Kolosserbrevet 1:15). Om Jesus som ensam person helt återspeglade Gud, kan inte könskomplementaritet krävas för att också vi ska återspegla Guds avbild.

.

Till syvende och sist måste vi utgå ifrån vad Bibeln lär. Könskomplementaritet är en uppsättning av sociala normer och inte en biblisk lära.