Bibeln är skriven inom ramen för en mycket patriarkal kultur och med det i åtanke är det inte förvånande att vi ser starka patriarkala normer återspeglas i (delar av) Skriften – bland annat i förbudet mot samkönat sex i 3 Mos. Men från en kristen synvinkel är den mest relevanta frågan inte vilka kulturella normer Skriften avspeglar, utan vilken riktning Skriften rör sig mot i relation till dessa normer.

.

Vad gäller kvinnans roll hittar vi många exempel i Bibeln som ifrågasätter det patriarkala systemet och (i viss mån) visar på jämställdhet mellan könen. I Gamla testamentet kallades Miriam och Hulda profeter och Debora var en respekterad domare. I Nya testamentet finns kvinnorna, Lydia, Phoebe, Euodia och Syntyche med flera som alla hade framträdande positioner i den tidiga kyrkan.

.

I sitt eget liv och i sin tjänst behandlade Jesus kvinnor som likvärdiga männen, och i Galaterbrevet 3:28 skriver Paulus något som för det första århundradet efter Kr var radikalt: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” De centrala hierarkierna som definierade samhället hade ingen plats i Guds rike – inklusive den hierarkiska idé som ställer män över kvinnor. Paulus är unik i sin samtid vad gäller synen på det sexuella umgänget mellan makar som helt jämställt: ”Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det gör mannen. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun.” (1 Korinterbrevet 7:4)

.

I bergspredikan uppmanar Jesus sina anhängare att be för att Guds rike skulle komma ”på jorden som det är i himlen” (Matteus 6:10). Enligt Galaterbrevet ska den patriarkala strukturen inte råda i Guds rike och därmed borde vi kristna sträva efter att göra det till en verklighet redan här och nu – på jorden som i himlen.

.

Med utgångspunkt i dessa insikter kan vi relatera till de patriarkala normerna som återspeglas i Skriften på samma sätt som kristna länge har relaterat till slaveri, polygami och mäns rättighet att skilja sig från sina fruar av vilken anledning som helst. Vi kan se dessa som: ”inte uttryck för Guds vilja för alla tider, utan uttryck för hur man bäst hanterar synd i en viss folkgrupp ?? vid en viss tidpunkt. ”Citatet är inte taget från en progressiv, bejakande teolog, utan från en konservativ predikant vid namn John Piper, baserad på Jesu undervisning om skilsmässa.

Bibelns progression mot jämställdhet är tydlig och därför bör vi på samma sätt läsa Bibeln i ljuset av det patriarkala tankemönstrets påverkan på bibliska texter om samkönade sexuella handlingar.