Jag vill att min församling ska bli ett gott hem för kristna HBTQ personer

Dag 1 av 30 Dagar – God undervisning bör bära god frukt

Idag börjar vi med ett enkelt men viktigt budskap som bygger på Jesu undervisning i Bergspredikan: God undervisning bör bära god frukt.

I Matteus 7:15-20 säger Jesus att Hans efterföljare kommer att känna igen falska lärare genom att se på deras frukt: ”Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt.” Denna princip har relevans både för de som undervisar och de läror som förkunnas.

Kyrkans undervisning som fördömer samkönade relationer och transpersoner har orsakat djupa skador i HBTQ-personers liv.

Det är uppenbart att det innebär stort trauma om man som hbtq-person – speciellt som ung uppvuxen i en nära församlingsgemenskap – inte blir välkomnad eller inte längre får vara en del av gemenskapen på samma sätt som tidigare på grund av sin sexualitet eller identitet. Här kan det vara en hjälp att vi tittar lite på de utredningar som presenterats av svenska myndigheter kring situationen för HBTQ-personer i Sverige.

 • Andelen som anger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande är dubbelt så stor bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella.
 • Transpersoner tenderar att ha ytterligare nedsatt psykiskt välbefinnande.
 • Unga hbt-personer generellt mår sämre än unga heterosexuella och cispersoner. [1]
 • Att någon gång ha övervägt att ta sitt liv är dubbelt så vanligt bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella.
 • Hälften av dem som identifierar sig som transpersoner har någon gång övervägt att ta sitt eget liv och ca 20 procent har försökt att ta sitt eget liv. Det ska jämföras med genomsnittet för befolkningen där 5 procent någon gång har försökt att ta sitt eget liv[2].
 • 25 procent av unga homo- och bisexuella kvinnor uppger att de har försökt begå självmord, jämfört med 8 procent av heterosexuella kvinnor i samma ålder. [3]
 • Hbt-personer är betydligt mer utsatta för våld och hot om våld än heterosexuella och cispersoner.
 • Kränkande bemötande, trakasserier, diskriminering, hot om våld och våld är de troligaste orsakerna till den psykiska ohälsan bland homo-, bisexuella och transpersoner.[4]
 • Följderna av att hbt-personer utsätts för olika former av kränkningar och våld i sin vardag leder således till högre ohälsotal inom denna grupp.
 • Enligt Ungdomsstyrelsen utsätts unga hbt-personer i större utsträckning än andra unga för mobbning, hot och våld och för att ha känt sig osynliggjorda, kränkta och diskriminerade.
 • Platser som skolan och hemmet upplevs oftare som en otrygg plats av dessa ungdomar.
 • Unga hbt-personer uppger även i större utsträckning än andra unga känslor av otrygghet, avsaknad av emotionellt stöd och brist på tillit till andra människor.
 • Nästan var fjärde ung hbtq-person, 23 procent, uppger att de någon gång från avstått en fritidsaktivitet av rädsla för att bli dåligt bemötta.
 • Samtliga faktorer bidrar till såväl fysisk som psykisk ohälsa.
 • Enligt Statens folkhälsoinstitut är det i synnerhet unga homo- och bisexuella män och transpersoner som utsätts för våld och hot om våld.
 • Även i fråga om våld och förtryck inom familjen eller i hemmet har unga hbt-personer en särskild sårbarhet.
 • Intolerans, misshandel och dödshot är exempel på kränkningar som vissa unga hbt-personer utsätts för i familjen, vilket kan leda till självmordsförsök, självdestruktivitet och missbruk.
 • Enligt Ungdomsstyrelsen ligger just utsatthet i familjen, i det sociala nätverket och i samhället till grund för unga hbt-personers ohälsa.

Kyrkan – din och min församling – borde vara ett gott hem för dessa människor – inte tvärtom. Tystnad och utestängande av hbtq-personer som fullvärdiga delar av församlingen är inte en framkomlig väg.

Dessa fakta motsäger tydligt Bibelns definition av god frukt. Galaterbrevet 5:22-23 säger: ”Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.”

För oss kristna kan vår erfarenhet aldrig utgöra vår enda auktoritet när det gäller att fastställa vår tro och lära, men erfarenheten och kunskapen kan leda oss tillbaka till Bibeln för att titta närmare på hur vi har tolkat den.

Med tanke på all den dåliga frukt som kyrkans avvisande av samkönade relationer och transpersoner har orsakat – depression, utanförskap, missbruk och självmord – måste vi fråga oss: Är detta god frukt? Kan det verkligen komma från ett gott träd?


[1] Ungdomsstyrelsens rapport Hon hen han – en analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner (Ungdomsstyrelsen 2010:2)

[2] FHI 2006:08

[4] Enligt rapporter från Statens folkhälsoinstitut och Ungdomsstyrelsen FHI A 2005:19, R 2006:08, R 2008:25 och Ungdomsstyrelsen 2010:2

« »