“I write… because of my deep concern for those who are wronged and slandered by the incorrect usage of this word. Since this is a Holy Book of Scripture sacred to the Christian, I am the more deeply concerned because well-meaning and sincere, but misinformed and misguided people may use this Revised Standard Version translation of 1 Corinthians 6:9-10 as a sacred weapon, not in fact for the purification of the Church, but in fact for injustice against a defenceless minority group.”

Rev. David, 1958

Vår tillvaro är alltid färgad av människans felbarhet. Allt vi gör bär spår av ofullkomlighet och ibland gör även de bästa fel. Även Bibelns texter kan bli felaktigt översatta och ibland styrs översättningen av teologiska diskussioner i samtiden.

I denna video försöker jag dela med mig av en historisk tillbakablick som berättar hur Bibelns texter om destruktiva övergrepp på unga pojkar plötsligt förvandlades till texter som översattes med ordet ”homosexuella”. Denna uppenbara felöversättning har kanske varit en av de mest betydelsefulla orsakerna till att kyrkans samtal om samkönade relationer i vissa sammanhang fått en ytterst destruktiv slagsida. Vilket lett till stor skada för en försvarslös minoritet i vårt samhälle.

Denna typ av misstag är ingen nyhet… Jag tog mig för att skapa en liten historik kring några andra liknande översättningsbekymmer som präglat det teologiska samtalet.

Den helige Ande blir ”vår ande”

Ett klassiskt exempel i relation till svenska översättningar är den diskussion som uppstod kring Bibel 2000s översättning av Anden, messianska profetior mm. Dessa konflikter ledde fram till att den alternativa översättningen Svenska Folkbibeln togs fram. I bibelkommissionen fanns de som var kritiska till 70-talets karismatiska rörelse i svenska kyrkan. För dessa anti-karismatiker passade det bättre om bibeln talade om andlighet i allmänhet och inte Guds heliga Ande som specifik person. Influenser av liberalteologi gjorde också att man valde att nyansera vissa profetior och texter om mirakel på ett sätt som öppnade för mer inomvärldsliga läsningar av texten.

Folkbibeln: Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. […]  Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden. De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden.  Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som lever i köttet kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte i köttet utan i Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. 

Bibel 2000: Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. […]  Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga natur. Ty de som lever efter köttet har dess sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud; det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. 

När Junia blev en man…

Ett annat exempel på detta är ett litet oansenligt ”S” som smugit sig in i Romarbrevets 16:e kapitel i Namnet Junia. Junia (en kvinna) + s = Junias (en man?). Hur kunde detta hända? Förklaringen finns i det faktum att just denna kvinna beskrivs som en Apostel. Och i en kyrka där ämbetet endast är förbehållet män så uppstår ett teologiskt dilemma om Paulus samarbetar med en kvinnlig Apostel.

Det intressanta i denna lilla felöversättning är att den är något som endast funnits i Bibeln i 100 år. Så här ser historiken ut:

Den grekiska texten

ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνιᾶν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσινἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγοναν ἐν Χριστῷ.

Gustav Vasas Bibel (1526)

Karl den 12es Bibel (1703)

Helser Andronicus, och Junia, mina fränder och medfångar, de der märkelige äro ibland Apostlarna;

Karl den 12es Bibel (1873)

Helser Andronicus, och Junia, mina fränder och medfångar, de der märkelige äro ibland Apostlarna; de der ock för mig voro i Christo.

Helge Åkesson (1911)

Hälsen Andronikus och Junias, mina släktingar och mina medfångar, vilka äro utmärkta bland apostlarna, vilka ock före mig varit i Kristus.

Bibel 1917

Hälsen Andronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som hava ett så gott anseende bland apostlarna, och som längre än jag hava varit i Kristus.

Levande Bibeln 2003

Hälsa Andronikos och Junias, som båda är mina landsmän och har suttit i fängelse tillsammans med mig. De är apostlar åt Kristus och är mycket uppskattade av alla, och de började tro på Kristus före mig.

Bibel 2000

Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar; de är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig. 

Folkbibeln (2015)

Hälsa Andronicus och Junia[g], mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna[h] 

  • Fotnot: 16:7 Junia Annan tolkning: ”Junias” (ett mansnamn). Fornkyrkliga vittnesbörd och många handskrifters accentmarkeringar stöder dock kvinnonamnet.

Nubibeln (2017)

Hälsa Andronikos och Junias, som båda är mina landsmän och har suttit i fängelse tillsammans med mig. De är apostlar åt Kristus och är mycket uppskattade av alla, och de började tro på Kristus före mig.

Kommentar

Så vad hände kring sekelskiftet som fick bibelöversättare att vilja presentera den kvinnliga Aposteln Junia med ett mansnamn. Man kan ju spekulera lite i det faktum att denna förändring kom samtidigt som vårt samhälle stod mitt i striden om kvinnors rättigheter. Kan det vara så att kampen för kvinnans position och rättigheter skapade ett tankemönster som gjorde att Kvinnonamnen i Paulus brev plötsligt blev teologiskt laddade … och därmed uppstod frestelsen till ”tolkningar” som hjälpte bibelöversättarfarbröderna att få Bibeln att stämma med den rådande ordningen.

Nu kan ju någon fundera över om det finns en rimlig alternativ tolkning som motiverar denna ändring. Det är möjligt att man för 100 år sedan hade tillgång till något vetenskapligt underlag som motiverade förändringen. Men den nutida bibelforskningen beskriver att det inte finns något underlag som stödjer en manlig version av namnet. Junia är ett relativt vanligt kvinnligt namn som det finns gott om andra exempel av i historiska texter. Den manliga formen Junianus finns det också exempel på. Däremot finns det inga kända exempel på den kortare maskulina formen Junias. Tillägget i bibelöversättningen är alltså ett tillägg som fullständigt saknar vetenskapligt underlag.

Folkbibelns korrigering som går tillbaka till den ursprungliga översättningen är vad jag kan se det enda rimliga vetenskapligt hållbara alternativet. Att översättningar som Nubibeln och Bibel 2000 inte rättar till detta är bekymmersamt. Även folkbibelns fotnot är enligt min mening onödig utifrån den forskning på området som vi idag har tillgång till. Junias är inte en möjlig tolkning.

Man kan konstatera att det finns ett tydligt spår i historien av översättningar som påverkas av tidens politiska och teologiska tvister.

Homosexualitet i bibeln?

En del av samtalet om bemötandet av HBTQ-individer i kyrkan berör synen på hur vi ska tolka de texter i bibeln som uttrycker ett fördömande över det som i Bibel 2000 heter ”män som ligger med män”.

I detta samtal finns det två sidor. Den ena gör gällande att dessa texter utgör grunden för ett kategoriskt avvisande av alla former av samkönad kärlek. Man menar att Paulus hade samma förståelse som vi av vad homosexualitet innebär och texterna är ämnade som att förstås som ett kategoriskt fördömande av alla former av samkönade kärleksrelationer. Denna förståelse har därmed varit kyrkans bestämda hållning, konsekvent genom alla tider.

Den andra sidan menar att Paulus i sina texter uttrycker ett fördömande i texter som är ytterst situationsrelaterade och utifrån det omkringliggande sammanhanget så bör man begränsa tolkningen till att uttrycka ett fördömande av kraftigt destruktiva sexuella uttryck i samband med pederasti och prostitution.

Följdfrågan som jag försöker redogöra för i videon är:
– Hur har dessa texter tolkats genom historien?

Min slutsats: Bibelns texter om sex mellan män har genom hela kyrkans historia tolkats som att de handlar om ett upproriskt destruktivt beteende och ett utnyttjande av unga män som objekt för att tillfredsställa en urspårad sexuell lust. Tanken på identitet eller ömsesidighet finns det inga spår av i historiska översättningar av Bibelns texter. Det är alltså genom ett översättningsmisstag som ordet homosexuell kom in i en engelskspråkig bibel 1946. Ett misstag som när det upptäcktes av den ansvarige teologen rättades till i en ny utgåva av RSV 1968. Tyvärr hann felöversättningen påverka ett stort antal andra Biblar under tiden och lyckades till och med landa i våra svenska biblar 1981.

Det som tidigare var Veklingar och Drängaskändare, en destruktiv handling, förvandlas under denna period till att beskriva en grupp individer oberoende av deras handlingar.

noch die Weichlinge noch die Knabenschänder 

1 Kor 6:9 Luther

Nor Homosexuals

1 Kor 6:9 (Revised Standard Version 1946)

Om du idag öppnar Revised Standars Version från 1989 så har de försökt att tydligt markera det som är en trovärdig översättning utifrån det sammanhang som den först skrevs i:

nor male prostitutes, nor sodomites

1 Kor 6:9 (NRSV 1989)

Vill du läsa mer om denna märkliga historia så finns en del av berättelsen här:

https://www.forgeonline.org/blog/2019/3/8/what-about-romans-124-27?fbclid=IwAR0RGBAUOmCSlHgLBsTzkWZqgOtUpQ5ZR6MPBWD5wbjyA0BXBIOGLKYA2yM