”In essentials unity , in nonessentials liberty , in all things love” (s. 202)

”Don’t make nonessentials essential . Recognize instead that we are all different ; we have different stories , DNA and cultures , and we all at some point have to stand before God and give an account for the way we lived .

I personally am trusting that God will be kind and gracious to me as I try to be obedient and honor him from within whatever knowledge of him that I have . And I hope that this is true for you .

You don’t want to be judged on the various quirks of your theology and behavior , whatever they may be . It’s simply not my ( or your ) right to judge how other people have journeyed , only that they have somehow remained in the Way and have become more like their Lord and Savior , Jesus .” (s.203)

”For example , on the issue of homosexuality our church has the full gamut of opinion , but it does not divide us .” (s 204)

EFK arrangerar i Mars en temadag under rubriken ” Ett missionellt perspektiv på sexualitet, gender och identitet”. Gästande föreläsare är Deborah Hirsch, Hon har gett ut boken Redeeming Sex: Naked converations about sexuality and spirituality.

Jag ser fram temadagen och tycker det ska bli väldigt spännande att få prata om dessa frågor. Jag har läst Debras bok och tänkte att jag ska dela med mig av en liten text som reflekterar utifrån det jag läst i boken.

Bokens syfte och ärende:

”In many ways Pat embodies the thesis of this book . His ability to see the bigger picture of God’s redemptive purpose and priorities meant he didn’t get judgmental or controlling , nor did he push us beyond what we were ready to own and live . He modeled Jesus in his openhearted posture toward those who were seen as sexually scandalous — a posture that is sorely needed within the church in any time and place.”(s. 14)

”Our experience taught us that most people needed to feel a sense of belonging before they believed . And they needed acceptance before they could even begin to understand what repentance or transformation might look like. When you invite the messiness of broken humanity, you also invite amazing grace.” (s. 16)

Bokens grundläggande ärende är att visa på en missionsmetod där objektet för missionen är en människa som inte känner Gud och som genom sin okunskap lever ett liv utanför de normala ramarna i en kristen etik. Arbetsmetoden blir då att hitta ett grundläggande bemötande som först och främst bygger relation och förtroende genom att visa kärlek, både i ord och i handling. Att ge vägledning till ett förändrat liv i etiska frågor framställs som en senare del i den missionella processen.

Strukturen kan sammanfattas med begreppen:

Belong – Believe – Behave.

Inte en bok med avsikten att reda ut de komplicerade bibelexegetiska perspektiven i frågan om samkönade relationer

”Redeeming Sex is not a systematic theology or a methodical psychology, so please don’t look for these.” (s.16)

Derbra utgår i denna bok från några teologiska ställningstaganden som hon kortfattat presenterar. Men boken är inte avsedd som ett underlag för en fördjupad bibelteologisk inlaga i dessa frågor. Jag delar inte helt Debras tolkning av Bibeln eller hennes vägval i den avgörande teologiska frågan om synen på samkönade relationer. Men jag tänker att varken hennes bok eller denna recension har till syfte att gräva djupare i bibeltekniska skillnaderna oss emellan.

Däremot tänker jag att boken och min text kan ge en läsare uppgiften att reflektera över denna fråga:

Vad blir i praktiken de avgörande skillnaderna i församlingens liv och i HBT-individens liv mellan det perspektiv som Debra beskriver och det som jag företräder?

Welcoming and affirming vs Welcoming but non-affirming

För att kortfattat presentera de teologiska skilnaderna brukar jag använda beteckningarna ”welcoming but non-affirming” och ”welcoming and affirming” för att beskriva dessa två perspektiv.

Welcoming är det som förenar oss. Vi utgår båda ifrån en att vi i vår tid har lärt oss något avgörande om vad det innebär att vara HBT-individ. Utifrån denna nya kunskap har vi gjort upp med ett negativt och avvisande bemötande av HBT-individer. Vi delar åsikten att vi som kyrka och samhälle bär på en skuld gentemot denna minoritet. Vår tidigare syn på HBT-individer innebar att vi bemötte dem dömande, skuldbeläggande och avvisande. Vi har också under ett stort antal år gett oss på olika försök att få dem att förändras eller ”bli friska”. Något vi idag vet inte fungerar.

Därmed är vi idag överens om att det primära bemötandet av en HBT-individ bör vara bejakande och välkomnande. Att vara homosexuell, bisexuell, transgender mm innebär att i sin person bära bestående egenskaper och förmågor som kommer att vara en del av individens personlighet för resten av livet. Detta faktum bör kyrkan i alla lägen lära sig att välkomna och bejaka. Vi är alltså båda ”Welcoming”

Det vi inte är överens om är frågan om vilka variationer av ordning för trohetsrelationer som kyrkan ska välja att välsigna. Jag anser att det är lämpligast att utforma en ordning för samkönade relationer som svarar upp mot HBT-individers personlighet och kallelse. Debra står för en hållning där hon ser det som ett uttryck av synd att leva i samkönade sexuell utlevnad och därmed kan hon inte se välsignelsen av en sådan relation som lösning för HBT-individen. Hennes uppgift blir då att presentera en annan lösning. Vi är alltså ”Affirming / Non-Affirming”.

Ett framträdande tema i boken är dess positiva syn på sexualitet

”If our sexuality lies close to our spirituality , as I suggest it does , then it’s vital we find a way to bring a living , holy sexuality back into the context of the church . How can any of us be real , authentic people if we have to leave our sexuality at the door ? And how can we speak to a sexually confused world if we have nothing to say ?” (s. 16)

”I have come to believe that our sexuality is so interlaced with longing for and experience of spirituality that we cannot access one without somehow tapping into the other.” (s.23)

Sexualitet ligger nära spiritualitet. En fungerande spiritualitet drar människan in i gemenskap och liv tillsammans med Gud. En fungerande sexualitet drar människan in i gemenskap med andra människor, bort från ensamhet och själviskhet. Konsekvensen av detta blir att i bemötandet av en HBT-individ är det först vår uppgift att bejaka sexualiteten och hjälpa individen att utifrån sin inre sexuella drivkraft ges redskapen att bygga relation och gemenskap.

Frågan för kyrkan är alltså inte om vi ska avvisa eller bejaka HBT-individers sexualitet. Frågan är hur vi utifrån våra olika ställningstagande i ordningsfrågor kring samkönade relationer ska ge vägledning för alla individer (oavsett sexualitet) som leder till gemenskap, tillhörighet och självutgivande kärlek.

”Sexuality can be described as the deep desire and longing that drives us beyond ourselves in an attempt to connect with, to understand, that which is other than ourselves.” (s. 26)

Min invändning mot Debras definition av sexualitet på detta sätt är att den konsekvent undviker att koppla ihop sexualitet med riktning.(Dvs. att en man är attraherad av en kvinna – hetrosexualitet och en man som erfar attraktion av en man – homosexualitet.) Hon hanterar det som att sexualitetens riktning är av sekundär betydelse. Detta sätt att beskriva sexualitet avviker enligt min erfarenhet från det vedertagna sättet att hantera sexualitet. Det får också avgörande betydelse för den praktiska tillämpningen i vägledningen av HBT-individer. Genom att riktningen på sexualiteten är sekundär så kan Debra formulera vägval för HBT-individer som bejakar deras sexualitet och ger dem en fullgod livsväg i församlingens gemenskap eller olika former av utökade familjebildningar.

Därmed blir en viktig fråga för vidare samtal denna:

Är sexualitetens riktning en avgörande och essentiell beståndsdel i människans sexualitet?

Sexualtetens syfte är att leda oss till relation och inte till ensamhet

En avgörande kritik mot det traditionella bemötande av HBT-individer är att det har fört människor in i ensamhet och isolering. Garderoben som ikonisk bild av HBT-individens traditionella tillvaro är hjärtskärande för alla oss som tagit del av deras livsberättelser. Debra sätter ner foten tydligt och visar på att vägen framåt måste innebära att vi med vårt bemötande av HBT-individen svarar upp på det mot det skapelsegivna grundläggande perspektivet som förenar alla människor. Vi är skapade för att leva med sex som en del av våra liv.

”When God said that it is not good for people to be alone ( Genesis 2 : 18 ) , he meant it . There really is no avoiding it : the human race simply wouldn’t exist without sexuality , and neither would there be the possibility of community or civil society . Our sexuality drives us out of isolation and into the world of people , and ultimately into fruitful and fulfilling relationships . Sexuality is so central to who we are and what we are about in the world that it is actually impossible to unravel it from our humanity without it all coming undone . Sex seems to be coded into life itself .” (s.29)

Därmed blir Debras ärende inte att motarbeta sexualiteten utan att utforma ett gott uttryck för all sexualitet.

”A proper sexual ethic doesn’t deny the fact that we are sexual beings ; it develops a framework for the good expression of our good sexuality .”(s 42)

”Suppressing sexuality doesn’t help anyone ; transformation starts with acceptance and integration .” (s. 42)

Eftersom Debra utgår från sin definition av sexualitet så kan hon förverkliga denna vision av liv i gemenskap och utlevd sexualitet utan att det måste kombineras med äktenskap och ”sex”. Den stora förebilden blir Jesus själv.

”In Jesus we find the perfect marrying of sexuality and spirituality . He is the living embodiment of what a completely integrated spirituality and sexuality look like . Not only does he provide a model for us in himself , but he points to the way for us to attain it . This is captured nowhere more succinctly than in the proclamation and the living out of the two greatest commandments : loving God and loving others.” (s. 60)

”Jesus ! In Jesus , the fully integrated human , the embodiment of spirituality and sexuality , we find our model : a man whose life was characterized by right loving , who navigated well both genital and social aspects of his sexuality . If Jesus ’ model and his rule of life ( living out the two greatest commandments ) became our model , then no matter who we are ( gay , straight , transgender , etc . ) or where we find ourselves ( relationally speaking ) we would not only look a whole lot more like Jesus , but we would become great lovers ! ”(s. 62)

Det finns både hos Jesus och Paulus starka varningar mot att framhålla det celibata livet som en livsväg för vem som helst. Jag menar att vår erfarenhet idag säger oss att en bred majoritet av HBT-individer inte upplever det som en framkomlig väg för deras liv.

Frågan för mig blir då: Vad är alternativet för denna majoritet?

Sexuell synd – Från monster till mygga

Debras syn på sexualetik innebär att hon endast bejakar heterosexuella sexuella relationer. Samkönade relationer är synd. Detta gör att Debra måste ägna stor möda åt att utforma en syn på synden som gör att hon kan välkomna HBT-individer utan att komma i konflikt med denna etiska ram.

Det första hon gör är att utifrån Jesus som exempel visa att han inte lyfte fram sexuella synder som de farligaste.

”It seems to me that when we look to Jesus and his assessment of sin , it looks very different from the puritan code that prevails in many churches . Where we are tempted to put sexual sin at the top of the pile , Jesus names greed and pride .” (s. 43)

”In Untamed , the book that Alan and I coauthored , we consider the consequences of the sin of adultery : Its ramifications include betrayal , relational breakdown , impact on families and friends , and loss of personal integrity . Recovery from adultery , including learning to trust again and to forgive , is difficult and may take a long time to work through , perhaps even a lifetime . All in all , pretty serious consequences .

But look what happens when we consider the consequences of the sin of greed . A study by the World Institute for Development Economics Research at United Nations University reports that the richest 1 percent of adults alone owned 40 percent of global assets in the year 2000 , and that the richest 10 percent of adults accounted for 85 percent of the world total . The bottom half of the world adult population owned barely 1 percent of global wealth .

Now we may think that one individual being greedy won’t have an impact , but we need to face the reality that if every Christian repented of greed and lived much closer to the simpler ways of Jesus , then we alone could probably solve the world’s hunger problem ! ”(s. 44)

. . and instead you strain out gnats and swallow camels ” ( Matthew 23 : 23 – 24 ) . We worry about what people are doing in bed much more than making sure everybody has a bed to begin with . . . .(s 45)

Det Debra gör för att lösa sitt dilemma med att vilja välkomna utan att tumma på synden är att hon skapar en värdering av syndens vikt i relation till dess konsekvenser. I denna gradering av synder hamnar frågan om vad människor gör i sängen så långt ner på skalan att den i slutändan knappt har betydelse. Jesus var mer inriktad på att slå ner på synder som fick tydligt negativa konsekvenser.  Ex. högmod, och girighet.

HBT-individer tas emot med ett avslappnat välkomnande bemötande trots att de lever i samkönade relationer. Deras synd är ju i sammanhanget endast att jämföra med en mygga.

Min kommentar till detta resonemang är att jag tycker det är ett onödigt krångligt och förvirrande sätt att hantera ett mycket enkelt problem. Eftersom det inte finns några negativa konsekvenser av en samkönad relation så är det meningslöst att klassa den som en synd över huvud taget. Jag tycker också att Debras sätt att hantera synden urvattnar begreppet synd. Unga människor idag förstår inte vad vi menar med synd eftersom vi väljer att kalla synd det som varken är negativt eller destruktivt.

Individen som vi i Deras bok ska välkomna och ge utrymme för i våra församlingar är i hennes exempel en person med en snedvriden syn på sexualitet med ett struligt och trasigt förflutet.

People are looking not for a no-holds barred sexuality but for a sexuality to be defined more broadly than the erotic . The flagrant sexuality of MTV and sitcoms gives us a reduction of the expansive life – affirming motivation that our sexuality is . But people are longing for a broadening of what it means to be a sexual person . Lilian Calles Barger” (s. 65)

”My dear friend Richard allowed his pain to bring him to the foot of the cross , and in doing so he has become a modern – day saint . As a young gay man he lived a pretty reckless life of sex and drugs , and even worked as a male prostitute for a while . Then he encountered Jesus . His life was radically turned around .” (s. 123)

”Stuart and Ben both worked as prostitutes on a street corner near where I lived . I had grown to love and respect these guys , not because they were living a lifestyle in line with the kingdom ( how can selling your body to desperate old men be that ? ) but because they had a resilience , a strength about them , evidenced in many ways , including their open – hearted generosity , hospitality and warmth — despite their desperate circumstance .”

Det är i dessa texter inget fel på de enskilda exempel som boken tar upp. Däremot blir det sammantaget ett snedvridet perspektiv på sexualitet när alla bokens exempel utgår ifrån denna typ av exempel.

För många i kyrkan i Sverige idag är inte bilden av en HBT-individ en person utanför kyrkan som hamnat i droger och prostitution. Vi lever med dessa människor som våra kompisar i kyrkans ungdomsgäng, klasskompisar i skolan, föräldrar till våra nära vänner eller barn till en av pastorerna i församlingen.

Jag ser många obesvarade frågor i boken delvis för att boken hela tiden förutsätter en ”missionsprocess” där det först och främst handlar om att ta hand om en trasig individ och som kommer in från gatan och senare – på resan in i tron – ges vidare vägledning till en kristen livshållning.

Fråga: Hur möter vi som kyrka den HBT-individ som hela sitt liv levt i gemenskapen utan vare sig en trasig tro eller trasiga sexuella relationer?   

Människans töjbarhet – ”Mixed orientation” äktenskap som möjlighet för några – men inte alla.

”In his insightful book Addiction and Grace , Gerald May observes that humans are the most adaptable creatures in God’s creation , and have the capacity to constantly create new normalities for ourselves . I believe that he is right . All of us , like Richard , have the potential to live lives we never thought were possible.” (s. 125)

”Many people ask me what my journey was like . And I say that learning to love a man wasn’t really the issue — intimacy was . I had to learn to trust a man again in those tender areas where trust , or perhaps even the possibility of trust , had been broken . And to be honest , at first even the thought of having sex with a man gave me a sense of revulsion . It took me a long time and a loving , patient husband . But I was , as mentioned , returning to something I had lost . Others , like Richard , have had to learn completely new experiences , heterosexuality being one of those .”(s. 126)

”Over time he began to feel more comfortable and confident , and declared , ’ Well , I guess heterosexuals also have to learn how to be intimate — it’s scary for all of us ! ’”(s. 126)

”and his body has learned to respond to her touch .” (s. 127)

Jag har tidigare visat att Debra väljer en definition av spiritualitet som inte fokuserar på dess riktning utan dess drivkraft att dra oss in i gemenskap och relation. I detta citat lyfter Debra fram människans förmåga att töja på sin personlighet och leva ett liv som man vid första anblicken inte såg som möjligt. Istället för att som kyrkan gjort tidigare då den fokuserat på att förändra den sexuella identiteten så föreslår Debra att HBT-individen ska upptäcka sin inneboende förmåga att finna livsmening och hopp i en livsväg som kräver en viss anpassning till de ordningar som gäller i Guds rike.

Denna del av Debras undervisning tycker jag är ytterst problematisk. Jag ifrågasätter inte att människan bär på en stor förmåga att anpassa sitt liv efter olika omständigheter. Jag ifrågasätter inte heller de livsberättelser som visar att det går att leva lyckligt i denna typ av ”Mixed-orientation” äktenskap. (Många hävdar dock att detta då givetvis handlar om personer som är bi-sexuella och inte tydligt homosexuella.)

Men mitt problem är detta: Jag inte finner stöd i Bibeln för en sådan tillämpning av Bibelns ordningsregler. Tvärtom är det just denna typ av fyrkantiga tillämpning av lagen som Jesus kritiserar i konflikterna kring sabbaten. Det jag hör honom säga är att ordningen är till för människan och inte människan för ordningen. Han är också otroligt skarp i orden ”De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar”. För mig framstår det som en mycket rimligare lösning att tillämpa den princip som vi brukar använda i denna typen av marginella företeelser. Nämligen att skapa alternativa ordningar som passar de individer/situationer som faller utanför normen.

I detta sammanhang bör man också utöver läsningen av Debras bok inhämta mer erfarenhetsbaserat underlag från de som jobbat med dessa frågor. När jag läser Kathy Baldocks och Jeremy Marks, som har många års erfarenhet, är att de vittnar om höga skilsmässotal och tragiska livsöden i den långsiktiga utvärderingen av dessa familjer. Se också ett tidigare inlägg på min blogg. (Turning a bat into a unicorn)

Respekt för individes uppgift att välja sin livsväg

”But every individual must be given every opportunity , with eyes wide open to all the information ( and there is now plenty of that ! ) , to choose the unique path he or she wants to go . This is the same for an individual wanting to explore a heterosexual relationship as it is for one choosing to engage in a gay relationship . God gives each of us a free will that ought not be violated . These particular stories of those choosing to explore heterosexual relationships are clearly not everyone’s story . And they are only representative of some homosexually oriented individuals . Many of those who have a homosexual orientation will not ( or have no interest to ) pursue a heterosexual relationship.” (s127)

Det finns ett mycket positivt inslag i Debras undervisning i detta stycke. Hon poängterar att dessa frågor ytterst dett vilar i individens livsval och därmed bör de inte hanteras av kyrkan i definitiva policydokument som sätter gränser. Detta ser jag som ett viktigt argument och det ligger helt i linje med det Paulus gör i Romarbrevets 14-15e kapitel i de konflikter han hanterar där.

Celibat är en väg för några … men inte alla

”Instead , they are choosing the path of celibacy as the way of faithfulness .” (s 128)

”to be celibate doesn’t mean a person must repress his or her sexuality or become a hermit. Quite the opposite. There is a world of social sexuality that legitimately can be explored (see chaps. 3-4), where one can discover richness and depth in a huge array of possible relationships (see chap. 11). Some of the most saintly people I know personally, and certainly many throughout history, have taken the path of celibacy. The apostle Paul spoke of the benefits, and Jesus himself lived as a celibate man.” (s 128)

”we need to take a fresh look again at celibacy; it’s not the spooky monster it’s made out to be.”

Utifrån Debras positiva och breda definition av sexualitet så önskar hon att kyrkan tar en ny titt på möjligheten till en celibatets väg som ändå bejakar individens sexualitet. Mycket mer än så ger hon inte i vägledning.

För mig finns det även här stora invändningar. Givetvis är det ett rimligt alternativ för vissa. Med Debras utgångspunkt i att det är individen som själv ska välja sin livsväg – så är det givet att även detta val ska respekteras. Däremot är jag tveksam till att undervisa om celibatet utan en tydlig referens till de varningar som både Paulus och Jesus har mot att ge sig på denna väg utan en tydlig kallelse.

En annan del av Celibatet är att det innebär att äktenskapets primära syfte inte blir uppfyllt. Nämligen att ge människan en gemenskap som befriar från ensamhet. ”Det är inte gott att mannen är ensam”. Detta innebär att det faller ett otroligt stort ansvar på den kyrka som vägleder människor in i ett celibat liv. Debra ser detta som möjligt inom ramen för en kyrka där vi inte enbart förespråkar den hetrosexuella kärnfamiljen utan också vägleder människor till andra typer av familjeliknande livsgemenskaper. Om vi gör det naturligt att leva i små ”kollektiv”, storfamiljer mm. Då har vi en möjlighet att erbjuda ”sexualitet” också till HBT-individer. Detta är utan tvekan en enormt utmanande ide för våra kyrkor att ta till sig.

” Author Wesley Hill , a single gay man , highlights this as someone walking the path of celibacy , “ Celibacy is a hard choice , and if churches are not willing to hold it up as an honorable pursuit and support it with practices of friendship and hospitality , I’m not sure it will seem viable to many sexual minorities . ” He adds , “ The congregations that give me hope are ones where I see married people and single people , older people and younger people , all sharing meals and ministries and small groups together . ” (s 188)

Fråga: Hur kan vi se till att alla som längtar efter att leva i familj – i  överlåtelse och trohet till varandra i en mindre gemenskap – ska få möjlighet att göra det i vår församling?

Ett möjligt alternativ – att bejaka samkönade trohetsrelationer.

”There is , of course , another road that homosexually oriented people can choose, and that’s seeking to live in a monogamous same – sex relationship.

I have many friends who are walking this path and would find no incompatibility with their relationship and following Jesus . These friends assert among other things that the Scriptures do not address a modern – day understanding of homosexuality , and therefore they do not apply to them . They feel free to fully integrate their sexual orientation and identity into their Christian spirituality . They believe “ God is okay with gay , ” not just with their orientation but behavior as well .

This is certainly a growing movement among confessing Christians . Many holding these views attend gay churches such as the Metropolitan Community Church , while others opt for more mainline churches who are both “ welcoming and affirming . ” And while there has been a significant shift in evangelical churches with “ welcoming ” LGBT people , there is still lots to be processed and discussed related to what it means to “ affirm ” lifestyle choices that may run contrary to deeply held theological beliefs . But it seems to me that there is definitely a softening of some of the harder edges in many of the gospel – centric churches across the country .

Justin Lee , founder of the Gay Christian Network ( gaychristian.net ) has become something of a representative for young gay Christians exploring what it means to be gay and Christian . The organization , made up of side A and side B ( “ A ” supporting same – sex marriage and relationships ; “ B ” promoting celibacy for Christians with same – sex attraction ) , is doing much to further the dialogue between the two views , with Justin himself representing side A . They are attempting to model what healthy dialogue looks like among diverse opinions .

The church as a whole could learn from them .” (s 129)

”the question that needs to be dealt with here goes to the issue of how we can all be redeemed members of God’s family and yet disagree on occasion . Are the people who choose this path still brothers and sisters ? Surely the answer must come from the claim to have the same Father in and through the saving work of Jesus . And that answer must be based on their confession and the work of God in their lives , just like the rest of us .” (s. 130)

Det är tydligt att Debra ser den verklighet hon lever i. Värderingarna och livsvägarna i frågan om samkönade relationer förändras i vår tid. En växande andel av kristna HBT-individer väljer att förhålla sig positivt till sin sexualtiet och till att leva i en samkönad relation. Därmed den stora frågan för vår tids kyrka:

Hur ska vi som kyrka leva tilsammans med dessa olika teologiska hållningar sida vid sida?

Normalisering av variationen av sexualiteter och könsidentiteter inom HBT-spectrat.

Debra presenterar en hel del grundläggande kunskap om vad i forskningen vet om sexualitet och kön. Denna redogörelse är viktig och ger underlag för det som förmodligen är den största utmaningen i boken; åtminstone för de kyrkor som på ett tydligt sätt förespråkar en icke bejakande syn på samkönade relationer.

”This ’normalizing’ of homosexuality needs to be accepted and responded to in Christlike ways.” (s 160)”

”I believe that the church needs to get behind this normalization process — despite what one thinks theologically. Homosexual people are in the end just people . Their story and their struggles are essentially no different from yours and mine . They , like all bearers of God’s image , are worthy of dignity and respect . So what I mean by normalization here is simply the recognition that homosexuality is part of the spectrum of human sexuality . It’s one of the ways sexuality expresses itself in and throughout ordinary human experience and history . It might be less frequent , but it is undeniably present as an expression throughout.” (s.160)

”I come up against this type of emotional resistance regularly . And to be honest , unless people actually get to know gay people personally and invest in meaningful relationships , they will simply continue to perpetuate the stereotypes . The fact is LGBT people come from all walks of life and races , are involved in all sorts of vocations , merely want to live “ normal ” lives with their loved ones , and contribute to society in ways that are fulfilling to them — just like you and me . But instead they are held captive by who we think they are — their individuality and uniqueness swallowed up in the impersonal and distorted stereotype .” (s 165)

För alla de som funderar över hur de ska komma vidare i reflektionen över dessa frågor så finns det en metod som är viktigare än alla andra. Det är att lära känna fler människor inom HBT-spektrat. Vi lär oss massor om oss själva och om andra om vi först och främst vågar den lilla resan… att bli någons vän.