At least two in five respondents had experienced an incident because they were LGBT, such as verbal harassment or physical violence, in the 12 months preceding the survey. However, more than nine in ten of the most serious incidents went unreported, often because respondents thought ‘it happens all the time’.

I Storbrittanien har det gjorts en omfattande undersökning av livssituationen för HBTQ-individer i det Brittiska samhället. Rapporten visar på en en vardag som präglas av av utanförskap, psykiska ohälsa, trakaserier och våld.  

Vi vet idag vet att den traditonella patriakala synen på kvinnor ledde till att det i samhället blev socialt accepterat att förringa och nedvärdera kvinnor. I kölvattnet av #MeToo är vi smärtsamt medvetna om hur små nyanser av snedvriden människosyn kan orsaka våldsam skada i tillsynes högst normala livssituationer. 

På samma sätt visar denna rapport att det i vår kultur finns stora problem i  bemötandet av HBTQ-personer. Jag är övertygad om att kyrkans oförmåga att öppna sin teologi och sina praktiker för dessa individer utgör en direkt bidragande orsak till att dessa destruktiva sociala mönster hålls vid liv.

Det räcker inte att enbart skapa rättvisa lagar och välskrivna policydokument. De faktorer som påverkar vardagen för indiviter i ett socialt utanförskap ligger invävda i våra beteendemönster. Så länge vi inte aktivt arbetar för att erövra nya sätt att bemöta, tilltala och välkomna HBTQ-personer så kommer våra församlingar att utgöra en bidragande del av detta destruktiva samhälsmönster.

Jag är väl medveten om att det jag hävdar här kan låta djupt provocerande för den som håller en mer traditionell kristen syn på samkönade relationer. På ett teoretiskt plan har jag förståelse för att det borde vara möjligt att utfomra en klok och traditionstrogen etik för kyrkan som samtidigt tillämpas av församlingen utan att det orsakar skada genom att påverka det allmäna bemötandet av HBTQ-individer i en negativ riktning. Tyvärr ser jag väldigt lite av detta i den verklighet jag lever. Jag ser omkring mig en kyrka som blundar för alla de som lever i exil. De har flyttat ifrån de sammanhang de växt upp i för att de inte klarade av att leva kvar i en miljö där de hela tiden levde med en underliggande rädsla för påhopp, negativa gliringar och dömande kommentarer.

Extra tydligt blir detta i mötet med unga frikyrkliga ungdomar. Jag har 30 års erfarenhet av att jobba med barn och unga i frikyrkliga sammanhang. Utifrån mitt perspektiv är det uppenbart att det arbetas aldeles för lite med denna typ av värderingar och bemötandefrågor i våra barn och ungdomssammanhang. Vi kan som vuxna pastorer och församlingsledningar sitta och tänka att vi har en väl grundad och nyanserad syn på frågan om samkönade relationer. Vi kan också leva med en självbild av att vi praktiserar ett välkomnande och respektfullt bemötande av alla människor, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. 

Problemet är att det som för oss är avgörande och viktiga nyanser sällan filtreras ner till den faktiska vardagen i en tonårsgemenskap. Jag har hört om ett stort antal exempel där unga HBTQ-individer möter direkt mobbing och näst intill hatiska kommentarer från kristna kompisar. Ibland har dessa kommentarer slätats över eller sopats under mattan av ett svagt och osäkert ledarskap.

Den kunskap vi idag har om utanförskap och mobbing gör att vi måste arbeta målmedvetet och kontinuerligt med att bryta den här typen av destruktiva mönster. För mig är det uppenbart att en avgörande del i denna bearbetning innebär att vi måste utgå ifrån ett bejakande och välkomnande förhållningssätt i frågan om samkönade relationer. Det finns de som tror att det finns en mellanväg där attityderna och bemötandet kan förändras samtidigt som man bevarar en traditionell tillämpning i synen på äktenskapet. Jag har ännu inte sett denna teori tillämpad i praktiken på ett för mig trovärdigt och hållbart sätt. 

Med detta vill jag uppmuntra till läsning av denna rapport. Läs och begrunda och reflektera över hur vi som kristna kan bli evangelium för alla Guds älskade barn.

National LGBT Survey